واکنش به تحقیرهای دیگران- عوامل شکل گیری تصور منفی