مقاله در مورد کارآفرینی-اسپین آف چیست و چه سازمان هایی به آن نیاز دارند؟