مقاله در مورد کارآفرینی-افسانه کارآفرینی، شوک کارآفرینی و خیال های فاجعه آمیز