مقاله در مورد کارآفرینی-سه گام برای بقاء در طبیعت , نکته ای برای کارآفرینان