موسس شرکت کاله-زندگی افراد ثروتمند-خلاصه زندگی یک فرد موفق ایرانی