نام افراد موفق ایرانی- شرکت روستا و پارس اِشن گرمسار