هوش مالی و تعداد حرکات شما برای پیروزی در بازی شطرنج زندگی