مسئولیت هر اتفاقی را به گردن بگیرید- ویژگی افرادی که در کنترل نفس قوی هستند