چرا قانون جذب برای بعضی ها عمل نمی کند؟

CLOSE
CLOSE