چگونه از ضمیر خودآگاه استفاده کنیم تا در خود تغییراتی ایجاد نماییم؟