چگونه گذشته خود را فراموش کنیم و در انتظار روزهای خوب آینده باشیم؟