کریم تر از حاتم-جملات تاثیر گذار کوتاه

CLOSE
CLOSE