کوچینگ شغلی، اسرار موفقیت شغلی برای کارمندان و حقوق بگیران