ورزش کردن، بهترین وسیله برای درمان اعتماد به نفس پایین