آیا بازاریابی شبکه ای در سایر کشورها موفق بوده است؟