تایید شد؛ در توتون قلیان قهوه‌خانه ها، مواد مخدر و شیشه وجود دارد