بررسی تاثیر ضمیر ناخودآگاه بر سرنوشت افراد و نحوه برنامه‌ریزی آن