آیدین نعمتی منصور، بنیانگذار مؤسسه فناوری‌های آموزشی منجی