بهترین راه سرمایه گذاری پول و پیشنهاد مدیرعامل سابق بورس