تحلیلی بر سودآورترین سرمایه‌گذاری در شرایط امروز-سرمایه گذاری پرسود و مطمئن