مصاحبه با کارآفرین کشاورزی-آقای حسن سرهنگ پور: پرورش طیور