متواضع نباش، از خودت تعریف کن! افزایش عزت نفس در بزرگسالان