مرتضی سلطانی، کارآفرین موفق ایرانی و موسس زر ماکارون